Fundacja
UE EFS
"Spółdzielnia socjalna wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia z gminy Kije"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy .

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

Tytuł projektu

„Spółdzielnia socjalna wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia z gminy Kije"
Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji projektu

01.12.2013 – 30.06.2015

 

Szczegółowe informacje

Anna Jach

Biuro Fundacji "Nadzieja Rodzinie"

ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

tel. 041/ 366 94 02

e-mail: a.jach@nadziejarodzinie.org.pl

www.fundacja.nadziejarodzinie.org.pl

Luiza Bolechowska

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

Tel. 41 366-94-02

e- mail: l.bolechowska@nadziejarodzinie.org.pl